KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

“perakendearastirmalari.com”, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) kapsamında aşağıda açıklanan şekilde ve 6698 Sayılı Kanun’da öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak perakendearastirmalari.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda elde edilerek işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, perakendearastirmalari.com ile aranızdaki ilişkinin niteliğine bağlı olarak ve perakendearastirmalari.com ile ilişkiniz devam ettiği sürece elde edilerek, oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Elde edilen kişisel verileriniz,

  • perakendearastirmalari.com tarafından sağlanan hizmetlerden (e-bülten vb.) faydalanabilmeniz,
  • perakendearastirmalari.com tarafından sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik istatistiki veriler elde edilebilmesi amacıyla ilgili çalışmaların yürütülebilmesi,

amaçlarıyla 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, mevzuattan kaynaklanan ya da idari veya adli makamlarca getirilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin temini 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, perakendearastirmalari.com ile ilişkiniz devam ettiği sürece elde edilerek, oluşturularak ve güncellenerek, web sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilebilecektir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerin sunulabilmesi amacı ile edinilir.

Belirtilen hukuki sebeplere dayanarak elde edilen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)  6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme veya 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarının kullanılması sonucunda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi, taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu sıfatıyla “perakendearastirmalari.com” a iletir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işbu metnin yayımı tarihinde henüz herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunun 6698 Sayılı Kanun gereğince yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.